Đáp án

Bài tập số 11: Ai biết cả hai thứ tiếng

16.03.2010 Bookmark and Share
Do có 10 người không biết tiếng Pháp cũng như tiếng Anh nên số đại biểu biết hai thứ tiếng trên bằng 100 – 10 = 90 (người)

Số người không biết tiếng Anh là 90 – 75 = 15 (người)

Số người không biết tiếng Pháp là 90 – 83 = 7 (người)

Từ đó số người chỉ biết một thứ tiếng là 15 + 7 = 22 (người)

Vậy số người biết cả hai thứ tiếng Anh và Pháp là: 90 – 22 = 68 (người)

Độc giả Hồ Thúy Phượng (Sưu tầm)