Đáp án

Bài tập số 10: NHỚ LỜI MẸ DẶN

11.03.2010 Bookmark and Share
Với số trứng còn thừa nếu bán mỗi quả 3 frăng thì chị cả thu thêm được 3 frăng, cô thứ hai thu thêm 6 frăng, cô út thu thêm 9 frăng. Như vậy:

Chị cả thu được 7 + 3 = 10 (frăng)
Cô thứ hai thu được 4 + 6 =10 (frăng)
Cô út thu được 1 + 9 = 10 (frăng)

www.LEADER.edu.vn (sưu tầm)