Đáp án

Do có 10 người không biết tiếng Pháp cũng như tiếng Anh nên số đại biểu biết hai thứ tiếng trên bằng 100 – 10 = 90 (người)
Với số trứng còn thừa nếu bán mỗi quả 3 frăng thì chị cả thu thêm được 3 frăng, cô thứ hai thu thêm 6 frăng, cô út thu thêm 9 frăng. Như vậy:
2/19/2010 11:09:00 AM
Cần năm con mèo
Xét các điều kiện của đề bài:
Đầu«123»Cuối