Lời hay ý đẹp

Người dời núi bắt đầu bằng ...

27.02.2010 Bookmark and Share
“Cách đo lường tốt nhất về con người không phải ở chỗ họ đứng ở đâu trong lúc bình yên, mà là họ đứng ở đâu trong những thời điểm khắc nghiệt và thách thức.”

-Martin Luther King, Jr.-

“Người dời núi bắt đầu bằng cách mang đi những hòn đá nhỏ.”
-Chinese Proverb-