Giới thiệu về LEADER

LEADER là một Tổ Chức Giáo Dục - Đào Tạo và Tư Vấn về lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp. LEADER góp phần phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Viêt Nam và nước ngoài. LEADER tạo nên những lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân, các lãnh đạo ở mọi cấp độ trong doanh nghiệp. LEADER giúp họ Tạo Sự Khác Biệt (Make A Difference).

Trường Đại Học dành cho Doanh Nghiệp – một thành viên của Tổ Chức Giáo Dục – Đào Tạo và Tư Vấn LEADER (LEADER CORPORATE UNIVERSITY (LCU) – a member of LEADER TRAINING & CONSULTING)
Học Viện Đào Tạo & Phát Triển Giảng viên (Trainers / Facilitators / Education & Training Professionals), Diễn giả (Speakers) và Chuyên gia tư vấn (Consultants) – một thành viên của Tổ Chức Giáo Dục – Đào Tạo và Tư Vấn LEADER (LEADER-ILM: Institute of Leading Masters – a member of LEADER TRAINING & CONSULTING )
Học Viện LEADER-ILM là một bước tiên phong của LEADER với mong muốn giúp những Bậc Thầy (Masters) về giáo dục – đào tạo và tư vấn đến từng doanh nghiệp và gia tăng giá trị đích thực cho doanh nghiệp.
Viện Tư Vấn Ứng Dụng LEADER-IAC, một thành viên của Tổ Chức Giáo Dục – Đào Tạo và Tư Vấn LEADER
(LEADER – Institute of Authenticity Consulting (LEADER-IAC), a member of LEADER TRAINING & CONSULTING)

Hoài bão của LEADER

Tinh hoa Việt Nam – Tinh thần thế giới: hành trình khát vọng của toàn dân tộc.

Sứ mệnh của LEADER

LEADER giúp cho doanh nghiệp, doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp, các cấp lãnh đạo ở mọi cấp độ trong doanh nghiệp và tất cả thành viên của doanh nghiệp đạt được ước mơ, mục tiêu, hoài bão của chính họ. Ở tại LEADER, chúng tôi giúp họ biến hoài bão của họ thành hiện thực. Ước mơ, mục tiêu, hoài bão của họ là của chúng tôi.

Giá trị cốt lõi của LEADER cũng là hệ tư tưởng của LEADER, của người dẫn đường, của lãnh đạo doanh nghiệp, của doanh nhân Việt Nam.
Lead yourself, Lead your team members not manage them.
Lãnh đạo bản thân, dẫn dắt thành viên chứ không quản lý họ
.
Envision, Energize and Enable your team members
Đốt đuốc soi đường sự nghiệp, truyền cảm hứng và niềm tin, tạo nền tảng, cơ hội, công cụ, bàn đạp cho thành viên đồng hành đạt được ước mơ, mục tiêu, hoài bão chung của doanh nghiệp.
Adapt to the actual situations; Aim at effectiveness & efficiency; Act towards People & Corporate Social Responsibilities (P & CSR).
Thích ứng, linh động điều chỉnh nhanh với những diễn biến của tình hình, của thế cuộc; nhắm đến hiệu quả và hiệu suất của doanh nghiệp; hành động hướng đến yếu tố nhân sinh và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Develop team members to create more leaders at all levels in company, Discipline yourself to set a good example to team members
Phát triển các thành viên công ty, tạo nên nhiều lãnh đạo ở mọi cấp độ trong doanh nghiệp để mở rộng doanh nghiệp, nâng tầm doanh nghiệp; rèn luyện về tinh thần và tính cách để ảnh hưởng và dẫn dắt thành viên công ty.
Empathize & Enlarging your relationships.
Đồng cảm và chia sẻ, không ngừng trui rèn chỉ số thông minh cảm xúc (E IQ: Emotional Intelligence Quotient) để đạt sự thăng hoa về nghệ thuật lãnh đạo, sống đẹp và lãnh đạo “đẹp”. Mở rộng quan hệ xã hội để thành công hơn.
Refresh & enrich your ability, head, your spirit, your heart, your health, your dreams, goal to feel good everyday; Re-read yourself to unlock your unlimited potential for self-development; Re-strengthen your team to reach out to goals with more challenges.
Làm mới chính mình mỗi ngày, làm mới kiến thức-kỹ năng, tinh thần, tình cảm-tấm lòng, sức khoẻ, làm mới những ước mơ, mục tiêu của mình để cảm thấy tốt mỗi ngày giúp cân bằng cuộc sống-phát triển sự nghiệp; đọc hiểu lại mình để khơi dậy đam mê sự nghiệp và khơi dậy tiềm năng bản thân; không ngừng củng cố đội ngũ vươn lên đạt những mục tiêu thách thức hơn. 

Thay mặt LEADER
Ông Nguyễn Duy Hải
Chủ Tịch Sáng Lập LEADER – Tổ Chức Giáo Dục, Đào Tạo & Tư Vấn.


 

Leader Training & Consulting